Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lånecyklar - det nya kollektiva färdmedlet

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för transportstudier
Bidrag från Vinnova 782 725 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avser att studera och uppskatta effekten av bättre tillgänglighet till lånecyklar på ressättet i större organisationer, både avseende pendlings- och tjänsteärenden. Ett av målen är att utröna vilka incitament och åtgärder, inom och utanför organisationen, som är mest effektiva för att få personalen att välja miljövänligare färdmedel.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss att - se förändringar i ressätt vid introduktionen av lånecykelalternativet vid arbetsplatsen; - kunna uppskatta potentialen hos lånecyklar som ett nytt kollektivt färdsätt i staden, ensamt och i kombination med befintlig kollektivtrafik; - vinna ny kunskap om hinder och incitament för ökad cykling, lånecykling och därmed sammanhängande effektivisering av kollektivtrafiken i stort; - kunna uppskatta de eventuella minskningar i koldioxidutsläpp som därmed kan uppnås, och förutsättningar för detta; - identifiera ytterligare forskningsbehov i förhållande till cykling, lånecykling och motionsvanor för att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av lånecykelsystem.

Upplägg och genomförande

Vi uppför lånecykelstationer i samarbete med Stockholm City Bikes/Clear Channel, samt genomför attityd-enkäter om personalens res- och motionsvanor på de inblandade arbetsplatserna före och efter denna förändring. Vi beräknar också resstatistik på personalens pendlings- och tjänsteresor för att uppskatta andelen resor som kan vara aktuella för lånecykling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01287

Statistik för sidan