Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Landbaserade godstransporters roll i en enhetlig klimatpolitik

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 070 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - april 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta treårsprojekt har som mål att skapa en bättre förståelse för hur klimatpolitiska styrmedel påverkar svenska landbaserade godstransporter. Till skillnad från tidigare studier tar detta projekt sitt avstamp i de faktiska strukturer som finns inom transportsektorn. Projektet ska leda till resultat av vikt för att kunna designa en heltäckande och väl fungerande klimatpolitik som, i möjligaste mån, är kostnadseffektiv. Projektet kommer att genomföras av VTI och örebro Universitet i nära samarbete med transportbranschen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas på kort sikt att leda till: * Att underlagen för transportpolitiska beslut kan förbättras, både tack vare en bättre förståelse kring mikrostrukturer inom den landbaserade godstransportsmarknaden och tack vare ett bättre nyttjande av den nationella godsmodellen. * Att en större förståelse skapas för hur transportsektorn kan/bör påverkas av klimatpolitiska styrmedel * Att, som en följd av föregående punkt, en mer effektiv användning av samhällets resurser uppnås, t.ex. vad gäller satsningar på infrastruktur På medellång sikt bedömer vi att resultaten kan leda till en bättre, i meningen mer effektiv och mindre kostsam, utformad klimatpolitik riktad mot godstransportsektorn. Vi förväntar oss att leverera: * Minst en vetenskaplig uppsats som på ett systematiskt sätt beskriver förhållanden i transportbranschen som är av vikt för styrmedelsutformning * Minst en, sannolikt två eller fler, uppsatser som med hjälp av nationalekonomiska modeller förklarar hur observationer vi gjort om transportbranschens funktionssätt påverkar effektiviteten / kostnadseffektiviteten av olika klimatpolitiska styrmedel med fokus på hur dessa styrmedel bör utformas * Minst en, sannolikt fler, uppsatser som, med hjälp av ekonometriska metoder, skapar en bättre förståelse för hur transportsystemet fungerar med avseende på styrmedel. * Minst en uppsats som behandlar godsmodellens möjligheter att på ett väl avvägt sätt hantera implementering av styrmedel givet de observationer vi gjort. * En syntesrapport som sammanfattar de viktigaste slutsatserna för en policypublik.

Upplägg och genomförande

Projektet inleds med en inventerande del som till stor del genomförs av doktorander vid örebro Universitet. Med dessa inventeringar som grund genomförs senare både empiriska och teoretiska studier för att försöka förklara det vi observerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03193

Statistik för sidan