Lågfrekvent adaptiv radar

Diarienummer 2013-01208
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att studera och ta fram nya och förbättrade metoder samt algoritmer som är anpassade för 1.Radarkonceptet ’Cohabitant Radar’ 2.Autofokus för våglängdsupplöst SAR 3.Adaptivitet för rörliga markmål och objekt under markytan Projektet har lett till tre genombrott inom dessa områden. Utvärderingen inom projektet visar på att framtagna metoder och algoritmer ger mycket lyckat resultat. Detta medför att en god uppfyllelse av syftet med projektet har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter av projektet har varit en stärkt konkurrensförmåga för Saab och att förstärka och bibehålla kompetens vid Chalmers Tekniska Högskola samt att utbilda och bibehålla högkompetent personal inom detta radarområde. Med framtagna metoder och tillhörande genombrott så har detta uppfyllts i hög grad. Utfallet är också ett flera publikationer och patentansökningar. Projektet har också lett till en doktorsexamen.

Upplägg och genomförande

Upplägget har inkluderat en inledande fas med en grundläggande modellering av problemet. Detta har i sin tur lett till insikt om vilka metoder som är lämpliga att fortsätta studera och utveckla. Det grundläggande modelleringsarbetet har också legat till grund för de radarprov och utvärdering av insamlade data som har utförts inom projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.