Kvalificering och anpassning av TiSurf® för industriell produktion

Diarienummer 2016-05478
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Inom projektet studeras processen TiSurf® vilket är en metod att ythärda titan. Syftet med förprojektet har varit att studera möjligheter och krav för att kunna skala upp processen samt bygga en konstellation längs hela värdekedjan. Förprojektet har visat att det bör vara möjligt att industrialisera processen samt specificerat vad som måste utredas innan en industrialisering. En värdekedja har byggts inkluderande leverantör av titanrör, utförare av värmebehandling samt slutanvändare.

Resultat och förväntade effekter

Förprojektet har visat att processen bör lämpa sig att skala upp och att detta lämpligen studeras vidare i ett överbryggningsprojekt. En konstellation har byggts längs hela värdekedjan. Förväntade effekten av en industrialisering är att nitrerade titankomponenter börjar användas i en rad applikationer varvid vikt kan minskas och hållfasthet ökas hos komponenter.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i tre arbetspaket. I arbetspaket 1 har en stark konstellation längs värdekedjan byggts för att möjliggöra industrialisering av tekniken. I arbetspaket 2 har en gapanalys tagits fram som grund till ett överbryggningsprojekt. Arbetspaket 3 har hanterat projektledning och planering av arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.