Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 584 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att sprida kunskap om tekniker, metoder, och koncept som är centrala för Industri 4.0 och digitaliseringen av industriella värdekedjor. Det har vi gjort genom att hålla workshops med ett 20-tal tillverkande företag i regionen, där vi delat med oss kring vår kunskap om ämnet och tillsammans väglett företagen i hur de kan arbeta vidare med sitt digitaliseringsarbete. Vi har även genomfört 4 st workshops som varit öppna för allmänheten. Total 137 personer närvarat ifrån olika aktörer inom både privat och offentlig sektor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målen har varit att genomföra workshops, skriva en rapport om dess utfall, sprida den rapporten, samt erbjuda föreläsningar om projektet. Alla mål har uppnåtts och vi fortsätter att sprida kunskap om projektet. Utöver det har vi även lyckats väcka ett stort allmänintresse för industri 4.0 i regionen, både ifrån privata och offentliga aktörer. Det har direkt lett till 3 nya forskningsprojekt hos företaget ÅLÖ, ett nytt examensarbete för UmUs studenter hos GE Healthcare, och bildandet av flera "råd" för att öka samverkan mellan UmU och den regionala industrin.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har skett i tre steg; företag kontaktades för att delta vid workshops, workshops genomfördes, resultatet sammanställdes i en rapport. Det var mycket svårare än väntat att få företag att ställa upp på workshops. Det verkar finnas en generell aversion mot begreppet "Industri 4.0" som gör att man inte vill delta i denna typ av aktiviteter, begreppet upplevs flummigt. Hade vi gjort om projektet hade vi inte nämnt begreppet utan enbart fokuserat på dem effekter Industri 4.0 innebär och de tekniker som leder dit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00496

Statistik för sidan