Kunskapssammanställning ökat kollektivtrafikresande

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att samla kunskap och de forskningsresultat om hur olika faktorer påverkar resandet med kollektivtrafik och att genom denna rapport på ett lättförståeligt sätt sprida kunskapen och resultaten till dem som arbetar praktiskt inom kollektivtrafiken. Sammanställning har begränsats till faktorer som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen har inflytande över, närmare bestämt till områdena: resenärer, utbud, restid, biljettpriser, marknadsföring och information. Projektet har genomförts som planerat och syftet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

åtgärdsområde 1 Arbeta långsiktigt för att öka kollektivtrafikresandet åtgärdsområde 2 öka kollektivtrafikens användbarhet åtgärdsområde 3 Gör det enklare att resa kollektivt åtgärdsområde 4 Motsvara resenärernas förväntningar åtgärdsområde 5 Prioritera rätt resenärer åtgärdsområde 6 öka utbudet åtgärdsområde 7 Minska antalet byten och samordna bättre åtgärdsområde 8 Minska restiden åtgärdsområde 9 Använd biljettpris och prisstruktur för att öka kollektivtrafikresandet åtgärdsområde 10 Satsa på marknadsföring åtgärdsområde 11 Förbättra trafikantinformationen

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom litteraturstudier av framförallt befintliga resultatsammanställningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.