Kunskapsöverföring av resultat uppnådda inom ´Fri formbarhet med funktionaliserad cellulosa - FORMULOSA´

Diarienummer 2011-03359
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för Formulosa kn var att ta resultat erhållna inom Formulosa vidare till demonstrationsskala, genom att utföra examensarbeten inriktade på uppskalning i företagens laboratorier. Samtliga fyra examensarbeten har genomförts som planerat. Samarbetet mellan akademi och företag har varit intensivt. Alla examensarbetena har haft en eller flera handledare från företagen. Företagen fått betydande erfarenheter och lärdomar har dragits inför det avslutande arbetet i Formulosa. Detta gäller även det examensarbete vars mål inte uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Resultat som relaterar till alla delprojekt i Formulosa erhölls. Uppskalning och utveckling av kemiska synteser, simuleringar utifrån experimentella resultat och inventering av intressant experimentutrustning utfördes. Det här gav viktiga erfarenheter för ett fortsatt forskningsarbete mot utveckling av en materialteknologi för framtidens förnybara, kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga kartongförpackning. Projektgruppen har börjat diskutera möjliga fortsättningar på dessa examensarbeten.

Upplägg och genomförande

Fyra examensarbeten genomfördes parallellt vid två universitet med handledare också från tre företag. Examensarbetena drevs som ett projekt. Detta var krävande men gav mycket energi. Den största utmaningen var att rekrytera examensarbetare som kunde utföra arbetena samtidigt. Ursprungligen planerade vi att rekrytera endast från mastersprogrammen på Chalmers. Då det inte gick fick vi kontakt med örebro universitet och kunde rekrytera fyra examensarbetare från maskiningenjörsprogrammet som tillsammans gjorde två examensarbeten. De tillförde ny kompetens till projektet.

Externa länkar

www.formulosa.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.