Kulturkvarteret Abboten- Hemslöjdsgården-ett resurscentrum för kulturella och kreativa näringar.

Diarienummer 2012-01966
Koordinator Östergötlands läns hemslöjdsförening
Bidrag från Vinnova 230 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att stärka kulturkvarteret Abboten i Linköping, med Hemslöjdens butik, verkstäder och samlingslokaler. Målet har varit att göra detta genom att initiera dels ett kompetensnätverk för näringsutövare inom slöjd, konsthantverk, slöjd och design, och dels en inkubatorsverksamhet för nyutexaminerade vid programmet Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet. Nätverket har dragits igång med elva näringsutövare och samarbete med universitetet kring inkubatorsverksamheten har etablerats. Fem deltagare har anmält intresse.

Resultat och förväntade effekter

De resultat vi ville uppnå har vi också nått. Det finns underlag och förutsättningar för att starta ett kunskapsnätverk, en inkubatorsverksamhet och en utvidgad användning av kulturkvarteret Abboten. Förväntade effekter är i första hand att dessa verkligen sätts igång, vilket i sin tur förväntas generera fler kreativa företag, ökad produktutveckling, starkare och mera synliga näringsutövare med växande företag,och större attraktionskraft hos Hemslöjden och hela kvarteret. Utfallet av förstudien utgör en uppmaning att gå vidare med planerna.

Upplägg och genomförande

Vi har haft en rad möten med olika aktörer för samverkan, stöd mm. Vi har kontaktat slöjdare, konsthantverkare och andra utövare och inbjudit till upptaktsmöte. Projektledaren har intervjuat intresserade om behov och förväntningar. De har också deltagit i en föreläsning om företagande. Universitetet har kontaktats och uttrycker sin avsikt att medverka till en inkubatorsverksamhet. NuLink avser ordna lokal. Fem studenter hoppas få delta. Projektledaren har gått kurs om kreativa näringar. Vi finner att arbetssättet har fungerat och avser söka medel för att gå vidare med planerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.