KTH Live-In Lab - Testbäddar för ökad innovation

Diarienummer 2017-05571
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energiteknik, KTH
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med KTH Live in Lab är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden. Syftet med detta projekt är att möjliggöra tester och forskning i fler testbäddar förlagda inom olika verksamheter för att möjliggöra en utökad och konkurrenskraftig testverksamhet. Målet med KTH Live-In Lab är att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden. Målet med detta projekt är att öka antalet testbäddar och därigenom möjliggöra att fler nya produkter och tjänster når marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i strukturer för hur olika byggandstekniska system kan kopplas samman och hur data kan föras över, lagras, hanteras etc. Även i uppdaterade strategier för tester och forskning. Tester och forskning kan i och med detta projekt utföras simultant i flertalet testbäddar, eller i olika efter varandra följande tester i olika miljöer. Erbjudanden, finansieringsalternativ, organisation mm kommer ses över. Resultatet blir en konkurrenskraftigare testverksamhet med ökade antal testbäddar inom olika typer av verksamheter och i olika ägandeformer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av en styrgrupp med deltagare från respektive företag/organisation/myndighet. En arbetsgrupp utför själva arbetet. KTH leder samtliga arbeten och utför det mesta relaterat till arbetet kring organisation, uppdatering av erbjudanden, hemsida, dokument etc. Arbetsgruppen utför en kartläggning av de olika byggnadstekniska systemen samt identifierar ett övergripande systemval för KTH Live-In Lab som möjliggör dataöverföring mellan byggnader. Slutligen installeras valt system på KTH och sammankoppling av de olika byggnaderna sker.

Externa länkar

www.liveinlab.kth.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.