´Kroninnovation´: Inovationsdrivande ersättningsmodeller vid kronisk sjukdom

Diarienummer 2014-01177
Koordinator Stockholms läns landsting - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 4 394 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Kroninnovation har uppfyllt målet att utveckla en ersättningsmodell som stödjer innovation vid handläggning av kroniska sjukdomar i primärvården. Den nya ersättningsmodellen har tagits fram i nära samverkan med vårdens aktörer och fokuserat på att ta bort hinder för innovation och omhändertagande av vårdtunga patienter. Den har testats för fyra pilotmottagningar samt påverkat ersättningsmodellen för övriga husläkarverksamheter i samma riktning. Utformning av modellen har begränsats av befintliga vårdvalsramar och stödsystem.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade utfallen har till del uppfyllts. Arbetet inom Kroninnovation har medverkat till införande av nya arbetssätt (tex videobesök, direkttriagering vid psykosociala besvär) samt ökat fokus på vårdtunga patienter (tex sjuksköterskemottagningar). Förändringar av detta slag tar dock tid att sätta sig i verksamheterna. För HSF har arbetet resulterat i en testbädd för förbättringar av ersättningssystem, närmare dialog med vårdgivare samt visat på värdet av att använda utvecklingspiloter för förbättringsarbete, vilket kommer fortsätta nyttjas som arbetsmetod inom HSF.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts i samverkan med vårdgivarna. Utvecklingen av ersättningsmodellen baserades på litteraturgenomgång, intervjuer samt kvantitativ analys. Arbetet har utförts av olika kompetenser inom SLL och KI, för att säkerställa ett skalbart system som leder till målet med förändringen. En nära dialog har hållits med vårdgivarna för att lyfta in deras synpunkter i arbetet, skapa förankring samt stötta i förändrade arbetsprocesser. Pilotprojektet fortsätter efter Vinnovas stöd och avslutas 2017-12-31. Utvärdering av Kroninnovation kommer ske under 2017 och 2018.

Externa länkar

Kroninnovationsprojektet beskrivs på den webbplats som är SLLs primära informationskanal mot alla vårdgivare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.