Kretsloppsbaserat foder och slutna akvatiska odlingssystem

Diarienummer 2013-04301
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för vilt, fisk, miljö
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets första syfte är att formulera utmaningen, lösningar och relevanta aktörer för att i en framtid kunna hantera världens växande städers matförsörjning trots dagens ökade klyftor mellan konsument och producent. Och att göra detta på robust, humant och miljövänligt sätt. Det andra syftet är att formulera lösningar och aktiviteter som leder till engagemang av svenska aktörer och att göra detta i form av en SIP för att också skapa en fysisk möjlighet att genomföra dessa aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Detta är enStrategisk Innovationsagenda (SIA)med stark nationell förankring inom såväl akademin som industrin. Likaså har ett SIA baserat innovationsprogram erhållit inbjudan att som en av tolv ideskisser lämna in ett komplett SIP förslag. Oavsett resultatet av detta så har arbetet redan genererat en ny stark och komplementär konstellation mellan SLUs starka biologiska- och KTHs tekniska- och socioekonomiska produktionskompetens och den svenska primärproduktion och livsmedelsindustrin, som i sig kommer generera nya innovationer.

Upplägg och genomförande

Att som traditionellt samla enskilda aktörer för att utifrån en gemensam process ta fram en samsyn visade sig snabbt suboptimalt. Detta kunde förklaras dels av aktörerna redan var möteströtta och mer i behov av resultat än strategi, dels av att det fanns ett visst mått av revirtänkande. Strategin att identifiera några centrala initiativ som en stomme där andra initiativ kunde ansluta och påverka visade sig därför vara framgångsrikt och tilltalade såväl industri, organisation som enskilda aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.