Kreativa miljöer och mötesplatser

Diarienummer 2013-02576
Koordinator Umeå universitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Satsningarna vid Linköpings universitet och vid Umeå universitet möjliggör kompetens- och kunskapsöverföring till gagna för utveckling av befintliga företag, för etablering av nya företag och för utveckling av offentliga organisationer. Miljöerna ska bland annat baseras på avancerad teknisk infrastruktur. I förstudien har arbetet fokuserats på att konkretisera hur de olika målsättningarna ska realiseras. Olika arbetspaket har identifierats och preciserats. I den fortsättningsansökan som skickats in till Vinnova finns förslag formulerade och föreslagna.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för förstudien har en organisation för ett gemensamt arbete och kunskapsutbyte etablerats. Lärosätena har tillsammans utarbetat gemensamma frågeställningar, arbetspaket och processer för att utveckla miljöerna och samtidigt inhämta kunskap som kan spridas till andra. En internationell jämförelse har påbörjats och använts som del i utarbetandet av arbetspaketen. Detta arbete presenteras i den fortsättningsansökan som inskickats till Vinnova; ´Excellenta och kreativa miljöer som attraherar/ Creative Milieus of interaction and innovation´ (2013-04751).

Upplägg och genomförande

Förstudien har letts av Vicerektor för samverkan och innovation Umeå universitet, Agneta Marell och Vicerektor för samverkan och innovation, Linköpings universitet, Peter Värbrand. Lärosätenas ledningar har träffats vid ett par tillfällen under tiden för förstudien. Dessutom har ett större fysiskt möte med flera medarbetare från respektive lärosätet genomförts. Utöver det har ett flertal telefonmöten hållits. Under persioden har medarbetare vid LiU och UmU arbetat med att utforma de arbetspaket som presenteras i fortsättningsansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.