Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kontinuerlig multimodal biometrisk identifiering för fordon och övervakning

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 499 495 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att förbättra utsikterna för kommande medelansökningar inom digital säkerhet, specifikt på individens säkerhet, inom och utanför fordon, och i relation till folkmassor. Ämnesområdet har signifikant betydelse för flera strategiska samarbetsprogram av regeringen, speciellt inom Smart Cities och Transport Har vi arbetat för att åstadkomma balanserade konsortier som involverar forskare,myndigheter,IKT,säkerhets- och transportföretag samt slutanvändare. Personlig integritet, användar acceptans och användbarhet har också varit centrala frågor att ta hänsyn

Långsiktiga effekter som förväntas

Svenska partners möjligheter att engagera sig i kooperativ verksamhet inom säkerhetsområdet har förbättrats avsevärt efter detta projekt (preciserats nedan) Parallellt erhöll projektledaren ytterligare ett Vinnova-bidrag (personalutbyte inom AI) för att tillbringa 3 mån utanför Sverige i ett företag klassat som SME inom biometrisektorn. Detta kopplar väl till ansträngningarna i det aktuella projektet för att öka samarbetet med icke-svenska partners (krav i EU-samtal),med mervärdet av praktiskt samarbete mellan personal med akademiskoch industriel bakgrund i SME miljö

Upplägg och genomförande

Två pågående EU-ansökningar om nätverk för smart mobilitet och trafiksäkerhet genom att övervaka mönster i körning och förarens fysiska tillstånd (jan 2020) Grundandet av Svenskt Kompetenscentrum av Digital Forensik med Polisen, LiU, RISE. Konsortiet >15 svenska industri- och byråpartner. HH unik utbildningspartner tillsammans med LiU Organisationskommittén för EAB Research Projects Conference, den största konferensen (>100 deltagare) som finansieras av EU inom området Biometri, där bl.a. aktiva EU-projekt presenterar a pågående forskning och resultat (18 projekt 2018)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 mars 2018

Diarienummer 2018-00472

Statistik för sidan