Konkurrenskraftigt gråjärn för hållbar utveckling

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - ProMatEn
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Projektet skall leda fram till instruktioner till ett åtgärdsprogram för att eliminera eller reducera de negativa ekonomiska effekter som uppstår vid skärbarhetsvariationer i grått gjutjärn under storskalig produktion. Instruktionerna kan innefatta såväl inköpsfunktioner för gjutgods som materialspecifikationer och handhavanden i samband med råvaruinköp, gjutning och bearbetning. Projektet kan komma att ge förslag på åtgärder vid bearbetning av gjutgods då skärbarhetsvariationer trots allt uppkommer.

Förväntade effekter och resultat

Berörd industri skall erhålla stärkt konkurrenskraft genom en robustare produktion av bearbetat gjutgods. Projektets resultat skall bidra till att skärbarhetsvariationerna reduceras och att de skärbarhetsvariationer som uppträder skall hanteras på effektivast möjliga sätt. Genom resultaten reduceras tillverkningskostnaderna för färdiga komponenter samtidigt som produktionen förväntas bli mer förutsägbar avseende kostnad, cykeltider och takt samt sammantagen miljöbelastning.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är indelat i 3 sekventiella etapper. Den första etappen avser klargöra den materialtekniska skillnaden mellan ett gråjärn som uppvisar mycket bra respektive mycket dålig skärbarhet. Den andra etappen tar fokus på identifiering och framtagning av de principer som krävs för att permanent kunna erhålla bra skärbarhet. Den tredje etappen har fokus på industriell implementering av framtagna resultat i de två föregående etapperna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.