Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konkurrenskraftiga affärsmodeller för att möta framtidens krav på hållbara logistiksystem

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 7 995 710 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Konkurrenskraftiga affärsmodeller för att möta framtidens krav på hållbara logistiksystemSyftet är att skapa och överföra kunskap om hur logistikföretag kan öka sin framtida konkurrenskraft. I framtiden kommer miljö och hållbar utveckling att vara argument som blir allt viktigare, och projektet fokuserar hur dessa aspekter på ett bättre sätt än nu kan sammanföras med övrig affärsmässiga mål. Projektet fokuserar initialt tre områden: 1. Konkurrenskraftiga affärsmodeller för logistikföretagen, där arbetet med miljö och hållbar utveckling stärker företagets position på marknaden och på ett tydligt vis ingår i erbjudandet till kunden. 2. Mätning och styrning av miljö och hållbar utveckling i företaget ska vara konsekvent från företagets övergripande strategier (styrelsenivå, strategiska styrtal) och genom hela verksamheten (styrning, planering och operativ verksamhet). 3. Företagsekonomisk värdering av ändrade miljöeffekter, där modeller tas fram för att beskriva miljöeffekter av alternativa erbjudanden i företagsekonomiska termer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att arbeta med en vidgad systemsyn på logistiksystemet som omfattar såväl varuägare som logistikföretag, kan nya roller och andra möjligheter identifieras, som kan ge en mer hållbar utveckling och samtidigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten hos såväl logistikföretag som varuägande företag.

Upplägg och genomförande

Ny kunskap skapas med hjälp av traditionella forskningsmetoder. En pilotstudie och en beskrivande enkätstudie inleder datainsamlingen, och parallellt genomförs litteraturstudier. Baserat på resultaten från dessa kommer detaljerade frågeställningar att utarbetas, och undersökas i ett antal (c:a 9) fallstudier i såväl logistikföretag som varuägande företag. Ur detta arbete genereras ett antal hypoteser, som testas i en större enkätundersökning. Kunskap från forskningen överförs löpande till användare genom projektets Tankesmedjor, som bedrivs regelbundet i seminarieform med olika konstellationer av företag. I dessa valideras projektets resultat, och nya idéer och frågeställningar från användarna kommer projektet till godo löpande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01788

Statistik för sidan