Koncept för fortbildning inom lärande, IKT och digitala medier

Diarienummer 2013-01758
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Centrum för Pedagogisk Inspiration
Bidrag från Vinnova 178 500 kronor
Projektets löptid maj 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

För att möta det stora fortbildningsbehovet har vi utformat ett koncept som rymmer workshops i praktisk IKT-kompetens, kontinuerligt processtöd under utbildningstiden och ett program av föreläsningar som fördjupar förståelsen av IKT´s roll i skolan. Vi har genomfört en övergripande och en fördjupad enkät for att överblicka lärarnas fortbildningsbehov. Vi har utformat workshops, ledda av kompetenta Malmölärare, som möter behoven. Ett föreläsningsprogram är planerat som möter workshopsinnehåll utifrån ett teoretiskt perspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån referensskolornas delaktighet ser vi att konceptet som helhet fungerar. Detaljer behöver justeras men grundstrukturen med workshops, processtöd och föreläsningar håller. Fortlöpande genomförda enkäter på delmoment ger övervägande positiv feedback. Projektets referenslärare uttrycker att fortbildningens innehåll är angeläget och kan knytas till konkret undervisning. De förutsättningar, om helhetstänkande, kollegialt lärande och forskningsgrund, som vi utgått ifrån upplevs som relevanta av de deltagande referensskolorna.

Upplägg och genomförande

Vi har samarbetat med sex referensskolor, tre grundskolor och tre gymnasieskolor, för att testa funktionerna i konceptet. Lärarna har deltagit i två olika workshops utifrån sin kompetensnivå som kartlagts med enkäterna. Vi har träffat en grupp bestående av skolledare, bibliotekarie och lärare på varje skola vid två tillfällen och samtalat utifrån skolans mer övergripande behov och mål med IKT-fortbildning. Att skolledarna varit aktivt deltagande har haft avgörande betydelse för projektets meningsfullhet och uppbyggnad. Detta var en förutsättning som vi ser goda resultat med.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.