Kommunikationsplattform och policydialog för spridning av lärdomar från innovationsforskning 2013-2014

Diarienummer 2013-05355
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 6 550 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att på olika sätt sprida forskningsbaserad kunskap om innovation och entreprenörskap samt att vara en länk mellan akademi, policy aktörer, företag/are och entreprenörer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit att vi vidareutvecklat samtliga aktiviteter såsom t ex Entré, e-Entré, Estrad etc med fler prenumeranter och fler deltagare än tidigare år. De undersökningar som gjorts bland deltagare och prenumeranter visar att de anser sig ha nytta av våra publikationer och andra aktiviteter. Tidningen Entré har en upplaga på 18 000 exemplar och nyhetsbrevet e-Entré drygt 12 000 prenumeranter. öppna föreläsningsserien satte deltagarrekord såväl 2013 som 2014. 2014 var det i genomsnitt 142 deltagare på Estradföreläsningarna.

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit att utveckla och driva mötesplatser, informationskanaler och informationsflöden där olika frågor och perspektiv om innovations- och entreprenörskapsfrågor lyfts fram och diskuterats. Genomförandet har gått enligt planerna och de diskussioner som förts med VINNOVA har legat till grund för eventuella avvikelser.

Externa länkar

Mycket av det som plattformen inkluderar finns på ESBRIs webbplats. Detta är en speciell webbplats för uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.