Kommer Grönlands smältande glaciärer att stoppa djupcirkulationen i Atlanten?

Diarienummer 2015-01487
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 326 489 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning VINNMER Marie Curie Incoming
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17

Syfte och mål

Syftet med studien är att ta reda på hur smältvatten från de grönländska glaciärerna påverkar djupvattenbildningen i Labradorhavet. Smältvattnet påverkar salthalten i Labradorhavet, och studier kommer att bedrivas om hur och med vilken tidsskala modifikationen sker. Detta genom modellstudier som beskriver processen på kort och lång tidsskala, och färskvattentillförsel från glaciärer såväl som nederbörd och förändring av färskvattenflödet från Arktis. Ett verktyg för att varna kustsamhällena längs Grönlands kuster för starka färskvattenflöden kommer också att tas fram.

Förväntade effekter och resultat

Djupvattenbildningen i Labradorhavet och dess samband med smältande av grönländska glaciärer på korta och långa tidsskalor har betydelse för global havscirkulation, vattenståndshöjning och Europas klimat. Förståelse av dessa processer är en nyckelfråga för IPCCs nästa rapport, och för svenska policymakers eftersom Sverige har många kustnära städer som är utsatta för risk vid en ökad vattenståndshöjning.Genom outreach (se tex bloggen polarfever.com) så kommer projektet också att bidra till en mer balanserad representation av ett starkt mansdominerat forskningsfält.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar under sommaren 2015 med en fältexpedition till Petermannfjorden, nordvästra Grönland. Resultatet från den expeditionen, tillsammans med andra tillgängliga mätdata, kommer att bidra till en ökad förståelse för Petermannfjordens dynamik och att specificera randvillkoren till modellen för Labradorhavet. De långa tidsskalorna kommer att studeras med hjälp av CMIP5 modellsimuleringar, och begränsningar och styrkor med dessa modeller kommer att kvantifieras. Slutligen skall ett framtidsscenario studeras utifrån IPCCs estimat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.