KomAda - Kommersialisering av AdaForm

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 725 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med det aktuella verifieringsprojektet har varit att kommersialisera konceptet tribotextil; en textil duk för plåtformning. Tribotextilens funktion är att skapa ett gynnsamt nötnings- och friktionsförhållande mellan plåt och verktyg under formning av en produkt i plåt med hjälp av en återanvändbar funktionell textil. Projektet har genererat nödvändig verifiering av produktens funktion och kommersiella värde. Samtliga verktyg för den fortsatta kommersialiseringen är framtagna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit en ny produkt från idé fram till möjlig marknadsintroduktion. Effekten av den nya produkten är att ett kostnadseffektivt alternativ till smörjmedel och/eller beläggningar har blivit tillgänglig för plåtbranschen. Produkten reducerar produktionskostnader genom att minska antalet processteg, krav på verktygsytor samt materialspill. Produkten förväntas också reducera miljöbelastning genom minskat användande av smörjmedel och efterföljande tvättprocesser.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fem etapper: 1. Tribotextilens kommersiella värde och tekniska funktion verifierades 2. Industriell tillverkning av produkten utarbetades och verifierades i praktiska försök. 3. Affärsstrategi för kommersialiseringsprocessen formulerades och patentskyddet stärktes genom att en PCT-ansökan lämnades in. 4. Affärsplan togs fram 5. Affär i form av licensering utarbetades Projektet har genererat i nödvändiga verifieringar och samtliga verktyg för den fortsatta kommersialiseringen är framtagna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00572

Statistik för sidan