Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kloka processval för varierande råvaror vid utvinning av basmetaller.

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap
Bidrag från Vinnova 6 403 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att finna metoder för att resurseffektivt, miljömässigt och ekonomiskt kunna behandla framtidens allt mer komplexa och lågvärdiga mineraliseringar samt att kunna utöka återvinning av sekundära material.

Långsiktiga effekter som förväntas

ökade möjligheter att utvinna basmetaller ur komplexa mineraliseringar med höga föroreningshalter leder till en ökad malmreserv och ökad konkurranskraft för svensk gruvindustri. Ett effektivt nyttjande av interna och externa restprodukter leder till minskade avfallskostnader och en ökande malmreserv. Minskad energiförbrukning vid smältning genom materialåtervinning. Möjlighet att utvinna element som Sb, Bi, Te och In genom ökad förståelse av kemin för dessa element i de existerande processerna. ökat kontaktnät med såväl internationella forskningscentra som industri.

Upplägg och genomförande

Forskningsstudier inom tre discipliner, mineralteknik, hydrometallurgi och pyrometallurgi kommer att ligga till grund för en övergripande modell med syfte att utvärdera olika metoder för utvinning av metall från mineralisering till produkt. Försök i full skala kommer att genomföras för att verifiera resultat från forskningstudierna. Projektet är indelat i tre arbetsområden; 1/ Selektiv föroreningseliminering och utvinning av värdemetaller, 2/ Föroreningskapacitet vid smält processer, 3/ Utvärdering av process alternativ. Arbetet kommer att utföras av doktorander och seniora forskare vid Universitet och Industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02906

Statistik för sidan