Klinisk verifiering av RespiHeart på en Akutklinik

Diarienummer 2016-04188
Koordinator RespiHeart AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Syfte och mål

Projektet har syftat till att verifiera RespiHeart vid övervakning av andningsfrekvens, hjärtfrekvens, syrgasmättnad och temperatur. Målsättningarna som uppnåtts har varit att utvärdera: (1) funktionalitet, inkl användarvänlighet, presentationsgränssnitt och kommunikation, (2) noggrannhet i jämförelse med standardmetoder på en akutklinik, (3) ge vägledning mot en slutprototyp för RespiHeart-systemet, samt (4) beskriva förutsättningarna för optimering av systemet i den kliniska verkligheten och anpassning av produkten till miljön på en akutmottagning.

Resultat och förväntade effekter

RespiHeart uppvisar hög mätprecision ifråga om hjärtfrekvens och syrgasmättnad. Andningsfrekvensen har inte kunnat verifieras fullt ut pga olikheter i beräkningsmetoder. Temperaturmätningen visar på fördröjning upp till 10 min med befintlig teknik. RespiHeart bedöms vara enkel och tidsbesparande och möjliggöra övervakning av vitalparametrar för en stor andel akutpatienter som idag inte kan övervakas. Vidareutvecklingen av RespiHeart behöver säkerställa uppkoppling mot patientjournalsystem, display på enheten, larmfunktion, och reducering av rörelsekänslighet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts vid akutkliniken, Linköpings Universitetssjukhus. Mätningar har genomförts på 50 patienter som inkommit till kliniken, vilka under 10 minuter genomgått samtidig mätning med RespiHeart, Philips MP30 och Covidien. Mätvärden för respektive vitalparameter har därefter sammanställts och jämförts. Funktionalitet, användarvänlighet och integration med övrig teknik har studerats baserat på intervjuer med kliniker som deltagit i datainsamlingen. Tekniska förutsättningar och logistik har studerats utifrån analys av patientflöden och vårdscenarier.

Externa länkar

Länk till Swedish Society for Emergency Medicine´s vetenskapliga pris 2017

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.