Klimaträtt

Diarienummer 2013-04424
Koordinator ICA Sverige AB - ICA Sverige AB, huvudkontoret
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har framgångsrikt byggt en unik testbädd för automatisk mätning och återkoppling av det personliga klimatavtrycket från privat konsumtion inom områdena energi, resor, mat, boende och övrig konsumtion. Klimatavtrycket har visualiserat via en nyutvecklad mobil app som har utvärderats under ett 6 månaders pilotprojekt i Uppsala. Testbädden har marknadsförts via olika kommunikations aktiviteter och projektparterna har analyserat möjligheter till en utveckling och skalning av projektresultaten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att feedback på det personliga klimatavtrycket i kombination med information om klimatsmarta alternativ resulterat i en sänkning av klimatavtrycket. Detta utan att deltagarna upplevt uppoffringar eller merkostnader samtidigt som all konsumtion skett på kommersiella villkor. Projektet har fått stor uppmärksamhet och samtliga projektmål är uppfyllda. Alla projektparter har ställt sig positiva till att skala resultaten och projektet förväntas bidra till en ökad medvetenhet och ett lägre personligt klimatavtrycket bland svenska konsumenter.

Upplägg och genomförande

Utvärdering och analys av testbädden har skett inom ramen för ett pilotprojekt i Uppsala omfattande ca 30 testpersoner och genom en kvantitativ analys av data från själva CO2-trackern kompletterat med användarstatistik från mobil app och två olika enkät studier. Kvantitativ data har kompletterats med djupintervjuer av ett urval av de mest aktiva deltagarna i pilotprojektet. Analysen har också inkluderat intervjuer av samtliga deltagande kommersiella parter.

Externa länkar

Klimaträtt projektets hemsida Länk till film om projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.