Klimatledande Processindustri

Diarienummer
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 15 600 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Vinnväxt
Ansökningsomgång Vinnväxt 2019 - fullständig ansökan

Syfte och mål

I denna satsning vill vi utveckla en klimatledande och konkurrenskraftig processindustri inom styrkeområde Grön kemi som kan möta samhällets ökade hållbarhets- och miljökrav samtidigt som hårdare konkurrens från omvärlden ställer krav på ökad resurseffektivitet och mer flexibla processer. Vår vision är att denna 10-åriga Vinnväxt-satsning leder till att en övergång sker från en fossilberoende industriregion till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.

Förväntade effekter och resultat

Satsningen förväntas att på sikt leda till att: Mängden koldioxid utsläpp från regionen halveras. Ett returraffinaderi etableras i Västsverige. 50-500 nya arbetstillfällen inom returraffinaderi och plaståtervinning skapas. Nya och befintliga material ingår i ett system för återvinning och återanvändning. En produktionsanläggning baserad på förnybar råvara etableras i Västsverige. Etablerad marknad för klimatledande produkter och drivmedel. Bibehållen konkurrenskraft i processindustrin och långsiktig hållbar tillväxt i regionen.

Planerat upplägg och genomförande

Klimatledande Processindustri har fyra insatsområden: *Kraftsamling Returraffinaderi *Kraftsamling Förnybart *Klimatledande Processteknik *Klimatledande Värdekedjor I Kraftsamling Returraffinader är råvaran återvunnen plast, i kraftsamling förnybart är råvaran skogsbaserad. Klimatledande Processteknik och Klimatledande Värdekedjor adresserar gemensamma frågor bland Västsvenska Kemi- och Materialklustrets aktörer. Innovationsstödjande aktiviteter genom Klustermotorn kommer leda till nya kraftsamlingar både inom satsningen och som effekter på lång sikt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-03012

Statistik för sidan