Kartläggning och karakterisering av fast avfall och dess eventuella återintegrering i cirkulärekonomin

Diarienummer 2016-04062
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 1 707 562 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-09-13

Syfte och mål

Det övergripande målet med Vinnmer-projektet var att utvecklas internationellt som forskare inom avfallshantering. Detta inkluderade även en ökad förståelse för beslutsfattning på en hög nivå och implementering av nya policys vilket möjliggjordes genom de processer som gavs inblick i. Genom deltagande vid två konferenser utökades det professionella nätverket och synligheten för den bedriva forskningen. Genom en utbildning vid University of Toronto School of Continuing Studies erhölls ett certifikat i ledarskap. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.

Resultat och förväntade effekter

Det utökade internationella nätverket är en stor tillgång, både när det gäller möjligheter för den egna karriären och för arbetsgivarens strävan att verka mer internationellt. Nya kontakter med företag, universitet och verksamheter i den offentliga sektorn i Kanada ger goda, framtida möjligheter. Utbildningen i ledarskap gav många verktyg som redan nu implementeras i nya ansvarsområden som stipendiaten har hos arbetsgivaren. Parallellt påbörjades även en certifierad projektledarutbildning, ett strategiskt val av arbetsgivaren som ser nyttan med ledarskapsutbildningen.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att se, lyssna och lära av de tjänstemän som arbetade med fast avfallsfrågor. Tex med en uppdatering av producentansvaret där politiska beslut, tillverkarkommentarer och insamlingsproblem varit delar. En lärorik process som gav mycket. Utöver detta har det fasta avfallet studerats genom intervjuer med invånare, tjänstemän i kommuner och plockanalyser (soppåsar öppnas, återvinningslådor gås igenom, etc). Därtill har det även besökt besökts en förbränningsanläggning, en återvinningsanläggning, flertalet återvinningscentraler och en deponi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.