Kartläggning och karakterisering av fast avfall och dess eventuella återintegrering i cirkulärekonomin

Diarienummer 2016-04062
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 1 707 562 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att kartlägga det fasta avfall som uppkommer i Ontario, Kanada. Avfall bör inte betraktas som ett regionalt problem, utan som ett globalt, därför är det av vikt att forskare inom området har en internationell kunskap. Projektets tre huvudmål är: 1. Öka kompetensen hos projektledaren (avfallsområdet, forskning, policyformulering, beslutsfattande, mm) 2. Kartlägga Ontarios fasta avfall 3. Publicera vetenskapligt

Förväntade effekter och resultat

Den internationella placeringen kommer att ge projektledaren en djupare kunskap inom avfallsområdet. Utöver att projektledaren lär sig om policyformulering och beslutsfattande ingår även en certifierad ledarskapsutbildning som förbereder projektledaren för att bli en framtida ledare. För forskningsfrågan i stort kommer projektet svara på frågor kring det fasta avfallet i Ontario och, om det bedöms möjligt, kunna agera som underlag inför framtida beslut om de mest lämpliga behandlingsmetoderna för att kunna återintroducera material i den cirkulära ekonomin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att fokusera på att sammanställa eventuell befintlig information samt komplettera de kunskapsbrister som finns kring det fasta avfallet i Ontario. Parallellt kommer möjligheter för olika behandlingsmetoder att jämföras för att ge en överblick om vilken kapacitet som finns/behövs för att kunna återintroducera material i den cirkulära ekonomin. Dessutom kommer projektledaren gå en certifierad ledarskapsutbildning, besöka strategiskt utvalda konferenser och planera för fortsatta arbeten mellan hem- och värdorganisationen och andra potentiella partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.