Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt har en kartläggning av det internationella läget, med störst fokus på Europa, vad gäller liknande program som InfraSweden2030 eller program med bäring på aktiviteterna inom InfraSweden2030, genomförts. I rapporten redovisas kortfattade beskrivningar av de relevanta program som identifierats. För varje program finns också en länk till programmets hemsida och i förekommande fall till kontaktpersoner. Kartläggningen kompletteras med en lista på forskningsfinansiärer som bedömts som intressanta. Vidare beskrivs några valda relevant färdplaner (road maps).

Resultat och förväntade effekter

De identifierade programmen är av olika karaktär där en del omfattar redan fastställda forskningsprojekt medan andra har ett liknande upplägg som InfraSweden2030 med utlysningar. Dessa kan ibland vara öppna för sökande från andra länder. Kartläggningen ger en god överblick över vilka forskningsområden som ligger i fokus inom olika länder och är ett bra underlag när man söker lämpliga partners för EU-ansökningar. Så långt möjligt anges kontaktuppgifter för de olika programmen. De redovisade färdplanerna utgör bra underlag för fortsatt planering av fokusområdenas inriktning.

Upplägg och genomförande

Sökning på internet och genomgång av relevanta webbplatser och databaser har gjorts av erfaren personal på VTIs nationella transportbiliotek. Information har även inhämtats genom mailförfrågan till medlemmar i de nordiska, europeiska och internationella organisationer som VTI medverkar i. Svarsfrekvensen var dock tyvärr relativt låg. Större repons hade krävt personliga kontakter och mer resurser. Bedömningen är ändå att vi lyckats få en god kartläggning av relevanta program genom att kombinera sökning på internet och kontaker inom VTIs omfattande internationella nätverk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03386

Statistik för sidan