Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-Skolan
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för InfraSweden2030 att vara konkurrenskraftig och göra effektivare prioritering och resursfördelning. Vidare syftar projektet till att identifiera lämpliga internationella program och partners att samarbeta med. De huvudsakliga målen med projektet är: att kartlägga relevanta internationella FoU-program för InfraSweden2030, samt att identifiera lämpliga internationella program och partners att samarbeta med.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är ett större nätverk och bättre kunskap om andra jämförbara FoU-program internationellt. Projektet kommer att resultera i en sammanställning av andra FoU-program och dess prioriteringar samt eventuellt förslag på framtida fokusområden. Sammanställningen kommer att redovisas i en rapport.

Planerat upplägg och genomförande

Kartläggningen baseras i första hand på internetsökningar samt kontakter och intervjuer. Internetsökningarna kommer att göras på forskningsdatabaser och hemsidor utifrån InfraSweden2030:s fokusområden. Resultatet av sökningarna analyseras utifrån frågeställningar som syftet med programmen och projekten, organisation, finansiering, resultat och nätverk. Utifrån resultaten av internetsökningarna kommer kontakt att tas med personer inom relevanta program, nätverk och organisationer. Resultaten av kartläggningen sammanställs till en rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05054

Statistik för sidan