Karatärisering och Standardisering SIO Grafen 2016

Diarienummer 2016-03659
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att sammanställa de egenskaper hos grafen som behöver karaktäriseras, såväl som karaktäriseringsmetoder och aktörer som kan utföra karaktäriseringen. En ytterligare målsättning var att lägga grunden till ett fortsatt svenskt standardiseringsarbete.

Resultat och förväntade effekter

- Målen att sammanställa egenskaper, karaktäriseringsmetoder samt aktörer som kan utföra karaktäriseringen har uppfyllts. - Målet med framtagning av förslag för standardiseringsplattform har uppfyllts. Framtagna datablad med metoder och serviceleverantörer förväntas underlätta för svenska aktörer på flera sätt. Till exempel beskrivs vilka parametrar som är viktiga för grafen och med vilka metoder dessa kan karaktäriseras samt vilka som kan erbjuda sådana tjänster i Sverige. Grunderna till ett nätverk för samarbete inom Sverige kring dessa frågor har lagts. Viktiga områden för ett svenskt standardiseringsarbete har identifierats och nästa steg för fortsatt arbete har tagits fram.

Upplägg och genomförande

Projektdeltagarna träffades på ett kickoff-möte, samt hade flertalet Skypemöten. En workshop anordnades inom Svenskt Grafenforum 2016, där projektet presenterades och deltagarna fick möjlighet att påverka. Trots att detta gav bra input, drogs lärdomen att längre tid behövs för att diskutera ämnet eftersom projektet är brett och deltagarna har väldigt olika bakgrund. Vid eventuell fortsättning planeras därför en halvdagsworkshop dedikerad till ämnet i anslutning till ett annat SIO Grafen event. Intervjuer och diskussioner med identifierade nyckelpersoner genomfördes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.