Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Karakterisering och livslängdsanalys av lasersvetsar med avseende på enskilda porer och kedjeporositet

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 760 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål för projektet var att lägga fokus på experimentellt arbete med resultat ifrån ett tidigare NFFP5 Call1 projekt som hade fokus på datorsimuleringar och modellering (Detektering och Klassificering av Defekter med Digital Röntgenteknik i Lasersvetsat Titan). Den i det tidigare projektet framtagna algoritmen har verifierats experimentellt i detta projekt med positivt utfall. Målet att ha helt utfört den experimentella utmattningsprovningen på strukturer har förskjutits i tid p.g.a. beroenden av andra kopplade aktiviteter inom projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

En experimentell verifiering av den i föregående NFFP5 Call1 projektet (Detektering och Klassificering av Defekter med Digital Röntgenteknik i Lasersvetsat Titan) framtagna algoritmen för detektering, positionering och storleksbestämning av porer i svetsar har utförts. Vidare så har en mer detaljerad kravspecifikation av svetsprovstavar för utmattningsprovning påbörjats i samarbete med GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan. Detta arbete fortsätter inom NFFP6 Call1 projektet ´Validering av system för livslängdsbedömning av konstruktioner i Lasersvetsat Titan´.

Upplägg och genomförande

Under projektet har kvartalsvisa styrgruppsmöten hållits. På dessa möten redovisas arbetet under den senaste perioden och planerat arbete framåt. Aktiviteter där GKN bidrar och ger input i arbetet planeras och diskuteras. Dessutom görs en ekonomisk uppföljning inkl. fakturering samt en genomgång av tidplan för aktiviteter och projektrisker. Upplägget i projektet har varit bra men arbetspaketens inbördes beroenden och deras sekventiella utförande, har påverkat planeringen, speciellt kring utförandet av den experimentella utmattningsprovningen och kopplat analysarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01233

Statistik för sidan