Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA-ESNA Development Kit

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

(A) Målsättning ====================== Ett bakgrundsresultat till detta projekt är den programvara som konstituerar Contiki-systemet -- operativsystem och middleware för inbäddade system och trådlösa sensornät, med utvecklingsverktyg. Contiki har inom ramen för ITEA-projektet ESNA (European Sensor Network Architecture, 2006-2009) utvidgats från att vara ett innovativt prototypsystem till att vara ett industriellt robust system med bred funktionalitet. Contiki har utvecklats som öppen programvara, vilket dels minskar hindren för andra attanvända programvaran,och dels drar nytta av andras mervärdesskapande bidrag till programvaran. Dock har huvuddelen av utvecklingsarbetet varit fokuserat på teknisk utveckling, inte direkt på förenklat handhavande.Projektet ´ESNA Development Kit´ kompletterar det tidigare tekniska utveckingsarbetet med nya insatser för att underlätta praktiskt upptag och användning av Contiki. Primära målgrupper är SME:er och andra företag som har verksamhetsområden där Contiki-teknologin är relevant och skulle kunna användas. Sekundära målgrupper är utbildningsorganisationer och intresserade individer, som kan dra nytta av förenklad användning. Två målsättningar med arbetet är: (1) minska den initiala tröskeln för att kunna ta till sig Contiki och genomföra enklare prov och tester, innan beslut om mer substantiellt engagemang tas; och (2) ge stöd för smidig övergång till mer avancerad användning och användande av bredare funktionalitet. (B) Genomförande====================== Projektet har genomförts i samverkan med industriella parter, specifikt SME:er som varit samarbetspartners inom ESNA-projektet, och som har gått igenom fasen att ta till sig Contiki. Dessa industriella parter har dels bidragit med information om de förutsättningar som typiskt gäller för teknikupptag i teknikorienterade företag, dels vilken process för teknikupptag som de rekommenderar. Baserat på deras egna breda erfarenhet har de också uttryckt prioriteter för olika typer av stöd vid teknikupptag.Ett antal praktiska tester av inledande presentation och inledande hands-on har genomförts, vilket bidragit till identifiering av typiska upptagsproblem. Några tillämpningar som använts för interna tester har stabiliserats och paketerats som direkt provbara demotillämpningar, samt dokumenterats.Då Contiki är ett paket av programvara, och är utvidgningsbar behöver man etablera en programmerings- och testmiljö för att kunna praktiskt experimentera med Contiki. En felaktigt eller bristfälligt uppsatt konfiguration av miljön leder ofta till problem, så ett mål var att minimera behovet av anpassad konfigurering. Detta har åstadkommits genom att hela utvecklingsmiljön för Contiki finns tillgängligt som ett fullständigt system direkt körbar på en virtuell maskin (VMWare). Det finns en hel del beskrivande information om Contiki, men mestadels utspridd i bidrag till Workshops, konferenser, bokkapitel, etc. Dessutom är det inte uppenbart vilken grad av aktualitet olika sådana texter har. För att konsolidera en textuell beskrivning av Contiki, och få en systematisk spridning av detta, påbörjades sammanställningen av en s.k. ´Contiki-bok´, som ger en ensad, heltäckande och praktisk beskrivning av teknologin. Avsikten är att denna bok skall publiceras av ett internationellt förlag (och alltså få distribution genom dess kanaler), samtidigt som det skall finnas en OpenAccesversion på nätet. (C) Resultat ====================== Contiki-systemet och stödmaterial finns fritt tillgängliga (BSD-licens) på: http://www.sics.se/contiki/Huvuddelarna i projektets resultatet är: - ´Instant Contiki´: en zip av Contikis alla utvecklingsverktyg, direkt körbar i VMWare Player (som är fritt nedladdningsbar) med installationsanvisningar för olika utvecklingsplattformar (ex Windows, Mac OS X, Linux). - avisningar för användning av Contiki på ett antal nya sensorplattformar -- exvis Zolertia (zolertia.com) -- vilket vidgar potentiell intressentkrets. - demoapplikationer framtagna, med ´dummy guides´, av vilka vissa är körbara i simulator såväl som på fysiska noder. - ´Quick start guides´ för Contiki-verktyg - ContikiWiki, en wiki som initialt fokuserar på informativt material som tutorials och user guides, men som kommer att bli en plattform för användningsorienterad dokumentation - ´Contiki-boken´ har ännu inte fullbordats, men substantiellt arbete redan nedlagt, och arbete fortsätter för att fullborda verket.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04263

Statistik för sidan