ISS_Fas3

Diarienummer 2013-01998
Koordinator Linköpings universitet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 9 512 500 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckla en bärkraftig och professionaliserad samverkansstruktur som stöd för ökad innovationsförmåga, kommersialiseringskapacitet och tillväxt, regionalt såväl som globalt. Projektet har på ett tydligt sätt lyft in samverkan, nyttiggörande och innovation i den strategiska utvecklingsagendan. Inom ramen för East Sweden Business Region har regionens utvecklingsplan, innovations- och smarta specialiseringsstrategi formulerats i samverkan med universitetet. LiU har tagit fram en ny samverkanspolicy/strategi och samt tillsatt 18 samverkanskoordinatorer.

Resultat och förväntade effekter

En tydlig, lättillgänglig och effektiv innovationsstruktur stimulerandes ett väsentligt ökat flöde av kunskap och idéer mellan regionens nyckelaktörer. Projektet har lagt grunden till ett regionalt partnerskap där nyckelaktörerna samverkar kring verifiering, innovationsrådgivning, såddfinansiering och entreprenörskapsförsörjning. Venture Arena är idag Sveriges största matchningsevent, inkubatorn LEAD är bäst i landet och projekt har, under perioden 2013-2015, resulterat i närmre 110 nya företag.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på sex huvudstrukturer identifierade som kritiska för en effektiv samverkans- och innovationsstruktur: Ledning, Utbildning, Samverkan, Entreprenörskapsförsörjning, Incitament och Investeringar. I alla väsentliga delar har projektplanen följts och genomförts mot uppställda mål. Projektet har under programperioden även integrerats med övriga VINNOVA projekt rörande strategisk samverkan varvid ytterligare positiva synergieffekter uppnåtts. Programmets övergripande lärdomar redovisas i bilaga 2.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.