Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi för ny medicinteknisk plattform

Diarienummer
Koordinator QVICIA AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med projektet var att utveckla en IP-strategi inklusive handlingsplan för att på ett säkert sätt kunna marknadsföra och sälja Qvicia plattformen globalt. En första version av ovanstående har med hjälp av konsulttjänster tagits under projekttiden. IP-strategin samt handelsplanen beskriver hur företagets tillgångar kan skyddas men även hur vi kan begränsa bolagets ansvar i samband med att kunder använder plattformens innehåll. Efter implementering (som ligger utanför projektet) förväntas dessa möjliggöra en bredare marknadsföring och försäljning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med utgångspunkt från företag som löst liknande problem har vi, tillsammans med konsulter, under projektets gång utrett hur Qvicia kan skydda produkterna som är företagets tillgångar samt begränsa bolagets ansvar i samband med att kunder använder plattformens innehåll. Detta arbete har resulterat i en första version av en IP-strategi samt en arbetsplan. Med detta som underlag kan vi nu (utanför projektet) fortsätta implementeringsarbetet med målet att ha en tillräckligt kontrollerbar IP-situation för att möjliggöra en bredare lansering under Q4 2019.

Upplägg och genomförande

Under projektet har en första version av en IP-strategi samt en arbetsplan tagits fram. Arbetet under projektet har involverat en kombination av interna och extern resurser (konsulttjänster). Detta har varit avgörande för att få rätt kompetens och kunna arbeta parallellt med olika infallsvinklar. IP-strategin samt arbetsplanen som projektet har resulterat i lägger en bra grund för det implementeringsarbete vi nu ämnar göra utanför projektets ramar med målet att pilotförsäljningen av licenser som initierats under 2018 kan växlas upp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2018

Diarienummer 2018-04864

Statistik för sidan