Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interethnic Coexistence in European Cities

Diarienummer
Koordinator Stockholms läns landsting - TILLVÄXT, MILJÖ OCH REGIONPLANERINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 302 742 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Städer i Europa

Syfte och mål

Det finns idag relativt lite samlad kunskap om vilka insatser som fungerar och varför. Syftet med vårt forskningsprojekt är att samla lokala erfarenheter och kunskaper för att förstå vad det är för insatser som skapar vi-känsla hos medborgarna, en känsla av att tillhöra och vara en del av ett lokalt sammanhang. Särskilt viktigt är att belysa vertikal samverkansmöjligheter. Genom att utbyte av bra exempel skett mellan nio områden i tre europeiska städer, kan resultaten användas i regionalt och lokalt utvecklingsarbete i syfte att främja "vi-känsla".

Resultat och förväntade effekter

Kombination av bottom-up och top-down-tillvägagångssätt - Ad hoc-interaktion - Bygg tillit - Okonventionell användning av offentliga rum Kapacitetsstärk eldsjälar - Flexibilitet i bemötande och stödramverk Uppmärksamma och använd kraften mellan generationerna - aktiviteter och mötesplatser där generationer möts Okonventionell användning av befintliga institutioner - Förbättra användningen av befintliga konventionella institutioner för att nå målgrupper - Öka uthålligheten i initiativet, lägg inte ner och starta om utan håll i - Maximera användningen av resurser.

Upplägg och genomförande

Projektets steg: Med lokala aktörer: 1. analysera forskning, insatser och lokala initiativ 2. utvärdera på effekten av social tillhörighet, plats-tillhörighet och gemensamt ansvarstagande för "vi-känsla" 3. utveckla en erfarenhetsbank som åskådliggör perspektiv, ansatser och insatser Med lokala aktörer och medborgare: 4. testa erfarenheterna genom observation och involvering av deltagare Med samarbetspartnerna i Wien och Amsterdam: 5. samla och sprida våra gemensamma lärdomar och erfarenheter från forskningsprojektet rörande vad som skapar vi-känsla och varför.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04571

Statistik för sidan