INTERAKTIV OCH PATIENTFOKUSERAD CANCERVÅRD

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för ekonomi och teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Dess huvudsakliga syfte har varit att genom en ny arbetsmodell erbjuda jämlik och patientfokuserad cancerrehabilitering genom hela vårdkedjan oberoende av cancerform och kliniktillhörighet vid Hallands sjukhus i Halmstad. Under projeket har en utvärdering av pilotprojketet Cancerrehabilitering genomförts, nya forskningsansökningar har skrivits, ett nationellt nätverk har byggts, utbildningsinsatser för personalen har arbetats fram, utvärderats och analyserast. Vidare finns även en blogg framtagen för att sprida information om Cancerrehabiliteringsprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Implementeringen av det nya arbetssättet har inletts i ett pilotprojekt på en avdelning och under våren 2012 har ett sjukhusövergripande implementering av arbetssättet påbörjats. Vi har noterat att det finns en viss osäkerhet hos personalen om hur det nya arbetssättet är anpassat till respektive klinik, hur det är förankrat på olika chefsnivåer inom sjukhuset och hur arbetssättet ska kunna anpassas till andra berörda avdelningar för att kunna spridas till resten av sjukhuset för att kunna bli ett sjukhusövergripande arbetssätt för cancerrehabilitering.

Upplägg och genomförande

Det nya arbetssättet sätter patienten i fokus för framtagning av en interaktiv och individanpassad rehabiliteringsplan i samspel med närstående. För att stödja informationsspridning och kommunikation har projektet utvecklat en unik nätbaserad (webb) blogg där personal, patient och närstående kan framföra åsikter, utbyta erfarenheter och information och kommunicera med varandra kring cancerfrågor. Centrala satsningar i projektet har varit utbildning och kommunikation. Totalt har över 400 personer med 14 olika befattningar erhållit denna utbildning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.