Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi

Diarienummer 2017-01399
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är ett instrument och en metod för mikromekanisk karakterisering av vävnad på cellnivå för att på sikt ersätta manuell histopatologisk analys, med följande projektmål: - En verifierad metod och instrument för patologisk diagnosticering av prostatacancer - En konkurrens- och behovsanalys - Kommersialiseringsplan - Plan och budget för C-märkning av framtida produkt.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat kommer att bidra till en validerad produkt som öppnar nya möjligheter för säker och rationell analys i patologisk verksamhet vilket kommer att gagna patienten och utgöra ekonomiska besparingar åt vårdgivarna. Den kommer också att ge stöd åt patologer så att effekten av det minskande intresset för att jobba som patolog lindras.

Planerat upplägg och genomförande

Genom tester på modellmaterial och eventuell teknisk anpassning av instrumentet förbereds verifieringsstudien. Verifierande mätningar med instrumentet sker på tunna snitt av vävnad från prostata, med och utan cancer. Resultaten ska jämföras med histopatologisk analys. En behovsanalys samt en översyn av möjligheterna för patentering ska genomföras och planer för CE-märkning och fortsatt finansiering ska tas fram. Produktkostnadsberäkning och hälsoekonomisk beräkning där även hållbarhets- och miljöaspekter beaktas ska utföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.