Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Bidrag från Vinnova 4 699 749 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Skapa kunskap om och policyrekommendationer för institutionella ramverk som främjar integrerade mobilitetstjänster samt nya samverkansrelationer mellan forskningsmiljöer. Måluppfyllelse: Forskningen har genomförts i nära samarbete, där allt från utvecklingen av ramverk till samförfattande av artiklar och presentationer skett över miljögränserna. Den tvärvetenskapliga ansatsen innebär att kunskap om institutionella hinder och möjliggörare har identifierats på såväl formell institutionell nivå som med avseende på affärsmodeller och resenärsbeteende.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatser och rekommendationer har tagits fram på tre olika nivåer. I urval framhålls behovet av att se över skattelagstiftning och regelverk kring upphandling och konkurrens, men även lokala regelverk såsom P-normer. Det finns ett behov av en tydlig framtidsvision och förutsägbarhet för berörda aktörer och investerare. På mesonivå framhålls behovet av affärsmodeller som tillgodoser frågor som t.ex. "vem äger kunden", samtidigt som vikten av möjliggörande samverkan framhålls. Slutligen, på mikronivå, krävs det mer kunskap om behov hos, och efterfrågan, från resenärerna.

Upplägg och genomförande

Detta tvärdisciplinära projekt har sammanfört forskningen om institutionella förutsättningar med forskning om utvecklingen av ny teknik och nya tjänster inom hållbar mobilitet. Gruppen tog gemensamt fram ett tvärvetenskapligt teoretiskt ramverk (K2 2016:16) och genomförde studier i Sverige, Finland och Tyskland. Materialet har analyserats gemensamt utifrån ramverket, och har utmynnat i samförfattande av såväl rapporter som artiklar där olika institutionella hinder och möjliggörare för utvecklingen av integrerade transporttjänster har preciserats och analyserats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03551

Statistik för sidan