Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer

Diarienummer 2015-03551
Koordinator Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Bidrag från Vinnova 4 977 500 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till i) att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk kan förändras för att möjliggöra nya, integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande. Integrerade mobilitetstjänster har beskrivits som ett nytt paradigm där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkande ekosystem men finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst skall kunna etableras, bl.a. förändringar i policy och regelverk.

Förväntade effekter och resultat

Projektets identifierar institutionella hinder respektive möjliggörare för utvecklingen av integrerade transporttjänster och förväntas ta fram rekommendationer vilka vilar på vetenskaplig grund och tas fram i samverkan med berörda behovsägare. Projektet bygger nya samverkansrelationer mellan forskningsmiljöer och bidrar med ny kunskap som idag efterfrågas såväl nationellt som internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet sammanför forskningen om institutionella hinder och möjligheter inom mobilitetsdomänen med utvecklingen av ny teknik och nya tjänster i ett tvärdisciplinärt projekt. Projektet realiseras genom fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på sikt kan komma att prägla framtidens urbana kontext i Sverige med en internationell utblick och europeiska jämförelser. Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörare för utvecklingen av integrerade transporttjänster.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.