INSIDE - INformation SecurIty anD E-health

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Bidrag från Vinnova 2 315 429 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen med INSIDE är att dels 1) utveckla projektledarens (VF) vetenskapliga kompetens till i första hand docent under projektperioden, dels 2) att upprätta samarbeta mellan de två medverkande forskningsmiljöerna Högskolan i Skövde och Karlstads Universitet. 1) VF erhöll docentkompetens i okt 2015. 2) VF har en gästforskartjänst vid QM innebärandes bland annat deltagande i forskningsprojektet NDHC samt bihandledare till två doktorander. Dessutom finns pågående arbete med projektansökningar och publiceringar. Måluppfyllelsen för mål 1 och 2 anses därmed vara uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Följande projektaktiviteter har genererat följande resultat. Publiceringar: 17 konferensartiklar, 4 journalartiklar varav en accepterad men ej ännu publicerad. Forskarhandl: Huvudhandledare 2 st, bihandledare 3 st varav 2 från KAU. Forskarhandledarkurs: Genomförande hösten 2012. Projektansökningar: 10 ansökningar har skickats in under projektperioden varav fyra blivit beviljade. Forskningsprojekt/projektledning: Förutom de 4 beviljade projekten har ytterligare 5 projekt genomförts eller pågår varav KAU varit delaktiga i 4 och VF varit projektledare för 6.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har följt ursprungsplanen. VF har under projektperioden varit vid KAU 2 dagar per vecka. Samarbetet med KAU har fungerat mycket bra varför också de projektaktiviteter som sattes upp vid projektstart i stort också har genomförts med gott resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03454

Statistik för sidan