Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsupphandlingar och andra nya lösningar för drift och underhåll

Diarienummer
Koordinator Stockholms Stad - Trafikkontoret
Bidrag från Vinnova 265 029 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har fungerat som uppstart av projektet ”Innovativa lösningar för drift och underhåll i stadsmiljö” som är pågående och syftar till att minska negativa samhällseffekter vid drift, underhåll och investeringar i stadsmiljön med målet att hitta konkreta förbättringsåtgärder och driva idéerna om dessa vidare mot implementering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kommer under 2018 att leverera ett underlag till näringsdepartementet gällande utredning om påverkansbaserad avgift vid trafikstörande aktiviteter. Förbättrade möjligheter för kommunerna att arbeta med incitament har i projektet identifierats som ett potentiellt verktyg för minskad påverkan av trafikstörande verksamheter i stadsmiljön. Grunden är även lagd för ett forum för att effektivt samverka runt metoder inom tillstånds och samordning kopplat till trafikstörningar vilket projektet fortsätter att arbeta med.

Upplägg och genomförande

I Stockholms stad utgår de olika tillstånden kopplade till trafikstörande aktiviteter från trafikkontoret och även IT-systemen som används inom området förvaltas av kontoret. Projektet har inledningsvis samlat interna erfarenheter och idéer om utmaningar och möjlig väg fram. Detta har sedan diskuterats och analyserats tillsammans med övriga projektdeltagare samt Trafikverket och Vinnovas representanter inom samverkansgruppen. Sammanfattningsvis är samtalet och informationsdelningen mellan deltagarna den primära aktiviteten som driver projektet framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04992

Statistik för sidan