Innovationssluss Östergötland

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Ledningsstaben
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Innovationssluss östergötland har haft följande huvudsyften: 1) Fler idéer från hälso- och sjukvården tas till vara, utvecklas och kommersialiseras 2) Underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården genom att fungera som kontaktnod för företag Båda dessa syften har uppnåtts genom projektet. Under projektets gång har det dock blivit tydligt att innovationsprocessen tar lång tid och kräver stort engagemang från alla parter. Det tar också lång tid att etablera kontaktpunkter och göra dem kända i och utanför den egna organisationen

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har drygt 2000 medarbetare får varje år muntlig information om Innovationsslussens möjligheter. Därtill kommer årliga utskick till samtliga medarbetare. Detta har resulterat i ett ökat idéflöde och slussen hanterade under 2013 58 idéer. Det aktiva informationsarbetet har i stor utsträckning bidragit till att det innovativa klimatet stärkts i organisationen och att kunskapen om innovationers betydelse har ökat, både bland medarbetare och chefer i verksamheterna respektive inom den politiska ledningen och tjänstemannaledningen.

Upplägg och genomförande

Ansatsen för projektet har varit att arbeta på flera nivåer i organisationen. När det gäller information till medarbetare och chefer har detta gjorts av medarbetare med erfarenhet från vårdverksamhet. Detta har varit en viktig trovärdighetsfråga för Innovationsslussen. Rådgivning till innovatörer har givits i samarbete med Almi Företagspartner vilket gjort att man kunnat hantera såväl innovationsfrågor som vårdrelaterade frågor i processen. Samtidigt har ett arbete gjorts på strategiskt nivå för att säkerställa en bred kunskap om innovationers betydelse i organisationen

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.