Innovationsplattform hållbara Stockholm

Diarienummer 2015-06045
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Stockholms stad
Bidrag från Vinnova 6 850 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Innovationsplattform Hållbara Stockholm syftar till att skala upp och systematisera lärandet från innovativa stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsfokus. Detta sker genom att stärka tvärsektoriell samverkan och tydliggöra innovationsprocesser inom stadens organisation samt i samspel med externa samverkansparter. Målet är att främja en innovationskultur samt etablera stöd och struktur för innovationskoordinering. Fokus är på utmaningar inom bostadsförsörjning och digitaliseringsmöjligheter kopplat till exploateringsprocessen.

Förväntade effekter och resultat

Visionen är en lärande organisation där allas kunskap, kreativitet och innovationsförmåga tas tillvara för att nå stadens mål. Projektets förväntade effekter och resultat för staden är en ökad mognad och insikt om förutsättningar för lärande och innovation, ny typ av styrning och uppföljning med fokus på kunskap. Projektet förväntas bidra till forskning inom urbana studier och innovationssystem och stödja nya affärsmodeller; utveckla utbildningsprogram; nätverk, stöd och verktyg för innovation i ordinarie processer; kunskapsbank med FoI-projekt; smarta städer handbok m.m.

Planerat upplägg och genomförande

I arbetspaket 1, förstå och analysera, kartläggs nuvarande förutsättningar, hinder och rollfördelning kopplat till exploateringsprocessen. Arbetspaket 2 arbetar med kunskap och lärande genom förankring och samordning av nätverk som länkar ihop linjeorganisationen och externa aktörer i samhället. Arbetspaket 3, förverkliga - innovationskoordinering, syftar till att i större skala tillvarata de idéer, goda exempel, kunskap samt utvecklings- och innovationsprojekt som identifieras kan ha strukturell påverkan på arbetssätt och organisation och implementera stöd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.