Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsplattform hållbara Stockholm

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Stockholms stad
Bidrag från Vinnova 6 704 868 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ser hur innovationskapaciteten för hållbar stadsutveckling kan höjas. Detta med målet att; - öka kompetensen och mognaden kring hållbarhet, lärande och innovation -introducera stödprocesser och verktyg för innovation nätverk kring innovation vidareutvecklats och att insikter/lärdomar tas tillvara.

Resultat och förväntade effekter

IPHS fas 2 har bidragit till samverkansformer för FoI på såväl kontorsnivå som förvaltnings och bolagsövergripande genom FoI-nätverket, Ideslussen, Finansieringsrådet och Samordningsgruppen för innovation på exploateringskontoret. Nya funktioner har inrättats på kontorsnivå, såsom innovationssamordnare, utvecklingssamordnare och kommunikatör för hållbarhet och innovation. Mognaden och kompetensen har på så sätt ökat i exploateringsprocessen kring hållbarhet och innovation vilket lett till planerat arbete i IPHS fas tre.

Upplägg och genomförande

I syfte att driva IPHS arbete framåt har stor vikt lagts på att ta fram robust underlag för exploateringskontorets ledning samt IPHS interna ledningsgrupp och styrgrupp att fatta beslut utifrån. Ett arbete som fokuserat på att höja kunskapen internt kring hinder för höjd innovationskapacitet och samtidigt ta fram förslag på hur dessa kan adresseras med sikte på höjd innovationskapacitet för hållbar stadsutveckling. Underlagen bygger på resultat från enkätstudier, workshops, examensarbeten, litteraturstudie, djupintervjuer och tillhörande analysarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06045

Statistik för sidan