Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsexcellens - science parks noder i effektiva innovationssystem

Diarienummer
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 19 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att stärka Sveriges science parks och öka systemiska samverkan för ökad svensk konkurrenskraft, genom att skapa ett verksamhetssystem för att nå en jämn och professionell nivå på verksamheten i Sveriges science parks samt utveckla dessas roll till systemeffektiva regionala innovationsnoder med nya systemeffektiva organisations- och arbetsformer. Projektet har bidragit till tillgängligare och mer värdeskapande innovationssystem sammanlänkat på lokal, regional och nationell nivå. Projektet har väl uppfyllt sitt mål och syfte samt varit mycket uppskattat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en uppdaterad och tydliggjord beskrivning av science parks roll som systemeffektiv regional nod, dess värdeerbjudande regionalt och nationellt samt verktyg för att skapa jämn och professionell nivå på dess verksamhet genom branschgemensamma definitioner och processbeskrivningar; ledningssystem för science park samt ramverk för resultatuppföljning inkl exempel på KPI; metod och arbetssätt inkl tillhörande självskattningsverktyg för kollegial bench learning (peer review). Projektet har i flera dimensioner överträffat önskade effekter.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts och koordinerats av SISP men bygger på parkernas gemensamma utvecklingsresa och lärdomar. Projektet består av projektövergripande ledning och administration; delprojekt 1 verksamhetsutveckling och ledningssystem; delprojekt 2 regional nodutveckling och intressentdialoger. Löpande kvalitativ uppföljning skett efter varje peer review-omgång. Efter slutrapport kommer en kvantitativ undersökning gå ut till deltagare och utvalda intressenter. Även en extern rapport gemensam mellan SISP och Vinnova planeras nu att tas fram.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03722

Statistik för sidan