Innovationscheckar, utökning SME

Diarienummer 2011-04180
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 610 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektets syfte var att utveckla en modell med Innovationscheckar i SME som enkelt och obyråkratiskt men rättsäkert skulle kunna bidra till innovativa insatser i SME. Målbilden var att genomföra innovationsinsater och samtidigt utveckla en fungerande och administrativt enkel modell. Den utökade delen med ytterligare 5 Innovationscheckar har nyttjast för att testa om den initiala modellen är stabil. Både syfte och mål har uppfyllts fullt ut och vi kan se en stabil process idag.

Resultat och förväntade effekter

SME med intresse, engagemang och vilja att genomföra innovationsinsatser identifierades via IUC-Nätverktes regionala bolag. Urval skedde där 20+5 av 132 SME fick möjlighet till en Innovationscheck. En modell för idenitifiktation, urval, tillväxtanalys, innovationsavtal och genomförande med uppföljning har utformats. Faktiska projekt har samtidigt genomförts och några produkter har nått marknaden under pilotprojektets löptid.

Upplägg och genomförande

En initial SME identifikation av innovativa företag utfördes av IUC-Nätverkets regionala bolag. Tillväxtanalyser erbjöds de utvalda företagen, innovationsavtal tecknades där utvecklingsidé fanns och efter betalningskontroll genomförde projekten. Uppföljning skedde genom regionala IUC-bolagets projektledare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.