Innovation research 2014:Renewal of Manufacturing Radical & incremental innovation in industrial renewal (RAID)

Diarienummer 2014-06082
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 891 539 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

RAID projektet fokuserade på tre specifika områden där finska och svenska tillverkningsindustrier kan bidra med och utnyttja radikala innovationer: 1) den ved- och processindustribaserade bioekonomin, 2) maskin- och utrustningsindustrin, och 3) universitetspatent där universitetspatent adresserades och problematisering angående hur teknologiöverföringen påverkats, genomfördes

Resultat och förväntade effekter

Baserat på projektets resultat går det att argumentera för att radikala innovationer och snabb industriell förnyelse är hotade i flera av bioekonomins huvudsegment som ingick i studien, t ex biodrivmedel som ofta utgör bioraffinaderiernas första utvecklingsfas som ofta är en grundbult för efterföljande kaskadutveckling av högvärdiga bioprodukter. Staten kan spela en vital roll, t ex stöd för uppskalning av innovationer med hög samhällspåverkan. Slutsats om universitetspatenten är att professorsprivilegiets eliminering påverkat patentutvecklingen negativt.

Upplägg och genomförande

För att upptäcka radikala innovationer för förnyelse användes bibliometriska och maskininlärningsmetoder för samtliga WP/industrifallstudier. För undersökning av ”innovativa miljöer” användes även kvalitativa metoder (t ex akademins roll eller start-up företag). För maskinindustristudien användes tematiska intervjumetodik för ett urval av företag som startats efter 2009 (valdes utifrån Orbis). Universitetspatentdelen som till större delen gjordes av Lunds Universitet användes data från OECD PATSTAT från EPO. Utifrån detta byggdes en ny databas åt finska StatFi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.