Innovation och gamification i offentlig sektor

Diarienummer 2015-02576
Koordinator EVRY CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 518 800 kronor
Projektets löptid maj 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla ett verktyg som med hjälp av spelmekanik på samma gång belyser och faciliterar innovationsprocessen. Målet var att ta fram ett fungerande brädspel som personer med varierande kunskap inom området innovation kan spela och engagera sig i. Vi ville även att varje spelomgång skulle generera användbar dokumentation. Syftet med spelet är att öka den medarbetardrivna innovationen inom olika offentliga verksamheter och att öka både medarbetare och chefers medvetenhet kring vad behovsstyrd innovation är.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att spelet skulle engagera spelarna och det överträffades under testomgången. Vi räknade också med att deltagarnas arbete med att skapa personas och sedan spela utifrån sina personas behov skulle väcka empati och öka deras förmåga att ta flera olika perspektiv. Även detta bekräftades under spelsessionerna. Däremot verkade det svårt för deltagarna att generera idéer och förslag som i sitt sammanhang var nya. De idéer som kom fram var olika varianter av redan existerande lösningar. Idéer på spelmekaniska lösningar som kan öka elasticiteten i förslagen finns.

Upplägg och genomförande

Vi startade med att besöka Norsjö kommun där vi hade en rad möten med medarbetare från olika kommunala verksamheter där vi beskrev projektet och bad dem berätta om sin arbetsplats och förbättringsinitiativ de tagit samt vad som hände med de idéer och förbättringsförslag de lämnade till sina chefer. Vi inkluderade även möten med näringsidkare och ideella föreningar. Därpå följde en bearbetnings och utveckingsfas där vi provade olika typer av spelmekanik mot den analys vi gjort samt ett möte med forskare knutet till projektet. Därefter testade vi spelet på fyra olika grupper i Norsjö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.