Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation management i hälso- och sjukvården - att leda i förändring och skapa innovationskraft

Diarienummer
Koordinator INNOVATION SKÅNE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att inleda ett kunskapslyft kring ledarskap och innovation för två karakteristiska HoS verksamheter, dels ett större universitetssjukhus och dels ett mindre regionalt sjukhus. Projektet har skapat en ökad insikt i krav och möjligheter med innovationsledning visavi operativt arbete. Genom gemensamt kunskapslyft, strukturerat arbetssätt samt utveckling av specifika handlingsplaner för organisationerna har projektet skapat ett tillämpat lärande kring innovationsledning i HoS, som lett till att konkreta innovationsinitiativ initierats.

Långsiktiga effekter som förväntas

De utvalda verksamheterna har genom en workshops skapat förståelse för nuläget och utvecklat en verksamhetsspecifik handlingsplan vad gäller innovationsledning. En verksamhet inom Region Skåne har infört metoder och verktyg för innovationsledning, vilket bl a resulterat i ett påbörjat innovationsinitiativ tillsammans med extern partner. Innovationsledning har inkluderats i Region Skånes chefsutbildning, Andra regioner har uppmärksammat projektet och ett mer omfattande nätverk kring innovationsledning har etablerats, inklusive aktivt deltagande av RISE.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en litteraturstudie för att kartlägga kunskapsläget. Utvalde verksamheter fick i workshops möjlighet att fastställa nu-läge och utveckla verksamhetsspecifika handlingsplaner avseende innovationsledning. Beroende på stor variation i verksamheternas organisationskultur, ledarskap och inställning till förändring har verksamheterna kommit olika långt vad gäller skapande av nytto-effekter och uppstartade aktiviteter. Erfarenheter och resultat från projektet har tillämpats och kommunicerats på konferenser och interna utbildningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03208

Statistik för sidan