Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation i handeln

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avd Innovationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 980 660 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Med syfte att bidra till ökad innovationsförmåga och innovativ affärsutveckling inom handeln har projektet bidragit till en fördjupad förståelse för innovation i allmänhet och förutsättningar för innovationsledning i synnerhet. Projektet har framförallt bidragit till insikt om vad ett mer strategiskt och systematiskt angreppssätt innebär i relation till handelns nuvarande inkrementella, löst strukturerade sätt att arbeta med innovation. Deltagande företag vittnar om hur projektet lett till nya perspektiv och modeller för innovativ affärsutveckling inom handeln.

Resultat och förväntade effekter

Studien har bidragit till en fördjupad förståelse för innovation i allmänhet och den egna innovationsförmågan i synnerhet hos deltagande parter, och därmed kunnat bidra till utveckling och/eller anpassning av handlingsplaner, processer och metoder för innovationsledning inom handeln. Utfallet har presenterats i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och även omfattat en större workshop för handelns företrädare. Den mest centrala slutsatsen är att handeln besitter de ingredienser som krävs för innovationsledning men saknar en systematisk och strategisk ansats.

Upplägg och genomförande

Två företag inom svensk handel har tillsammans med forskare vid Lunds Universitet (LTH och Ekonomihögskolan) och KTH bedrivit ett empirinära samarbete under 2017 och 2018. Projektet har varit uppdelat i tre faser: behovsinventering (kvalitativ) av företagens innovationsledning och mätning av organisationernas innovativa förmågor (kvantitativ), en iterativ utveckling av handlingsplaner och processer för innovation, samt analys och framskrivning av resultat. Studien har genomförts med stöd av etablerade modeller för innovationsledning och mätning av innovativt klimat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03171

Statistik för sidan