Innovation i den svenska detaljhandeln

Diarienummer
Koordinator HUI RESEARCH AB - Aktiebolaget Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med studien är att lyfta fram tre konkreta och tydliga exempel på innovation inom den svenska detaljhandeln samt att analysera vilka drivkrafter, vilken kunskap och kompetens och vilka konstellationer som varit nödvändiga för deras uppkomst.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av arbetet kommer att publiceras av HUI Research. Vi kommer även att anordna föreläsningar/seminarier om innovation i handeln och dess betydelse generellt sätt samt vart och en av de tre casen.

Upplägg och genomförande

Projektets uppläggick enligt den ursprungliga planen. Genomförandet tog dock längre tid än vad som först avsågs. Detta berodde dels på att vi fick skriva om ett av casen. Detta ledde till fördröjning av uppdragets slutförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.