Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation för insamling och värdeförädling av biologiska restprodukter

Diarienummer
Koordinator HABERMANN DESIGN & DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet har vi undersökt hur en bioreaktor för insamling och omvandling av organiskt avfall, såsom urin och fekalier, ska utformas form och funktionsmässigt i hemmiljö. Projektet har gjort det möjligt att utveckla en produkt för den svenska marknaden och de CAD-visualiseringar som tagits fram har använts i kommunikation med potentiella samarbetspartners. Flera samarbeten som nyttjar resultat från detta projekt och Vinnovaprojektet "The Flow" har inletts. Målet med projektet, att möjliggöra tester i bostäder och event, har därmed uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har i detta projekt velat påvisa möjligheten med att i hemmiljö integrera ett nytt sanitetsystem som sluter kretsloppet av näringsämnen. Produkten som utvecklats i projektet är en urinsorterande toalett som nyttjar sensorer, dedydreringsteknik och en digital plattform för drift & service. Lösningen har visat att det är möjligt att skapa en ny konsumentprodukt baserad på kretsloppsprinciper. Projektet har påvisat efterfrågan och behov på den svenska marknaden hos konsumenter, byggbolag och kommuner samt lett till fortsatta samarbeten.

Upplägg och genomförande

För att förstå hinder och drivkrafter för den den föreslagna lösningen har marknaden kartlagts bl.a.genom intervjuer med återförsäljare av toalettlösningar. Brukarnas behov har kartlags genom bl.a intervjuer och bilddokumentation. Arkitekter har bidragit med kunskap kring samhällsplanering och arkitektoniskt perspektiv. Kunskapen som samlats under projektet har i kombination med resultat från "The Flow" sammanfattats i ett designkonceptet. CAD-vislualiseringar som tagits fram i samarbete med Innovationsföretaget Above har visats och fått positiv respons.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01001

Statistik för sidan