Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation för hållbart vardagsresande

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 5 530 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Innovation för hållbart vardagsresande utvecklar kunskap om och testar hur digitala informationsinfrastrukturer kan möjliggöra framtagning av informationstjänster som bidrar till en ökad andel kollektivtrafik i persontransportsystemet. Tre målsättningar vägleder arbetet: 1. Infrastrukturinnovation: Integration av resenärsinformation 2. Tjänsteinnovation: Distribuerad utveckling av resenärstjänster 3. Systeminnovation: Påverkan baserat på förändrade resenärsbehov

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat bidrar till långsiktig utveckling av ett hållbart trafiksystem och ett miljömedvetet vardagsresande i Sverige. Västra Götaland utgör experimentområdet. Projektet förväntas resultera i: arbetssätt och former för integration av resenärsinformation, distribuerad utveckling av resenärsinformation samt uppföljning av förändrade resenärsbehov. kunskap om digitala innovationsprocesser, organisering av tjänsteutveckling samt hållbarhetsaspekters inverkan på vardagsresandets former.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett aktions- och designforskningsprojekt och organiseras i sex arbetspaket: Ledning och administration, Infrastrukturinnovation, Tjänsteinnovation, Vardags¬resandets nuvarande och framtida former, Affärsmodeller samt Hållbarhet. Första året identifieras utmaningar vilka utgör basen för att testa olika lösningar. Bl a etableras en fysisk och digital mötesplats, en s.k. developer zone, där informationsägare, tjänsteutvecklare, resenärer, forskare och trafikplanerare interagerar i syfte att utbyta idéer, önskemål, synpunkter och erfarenheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04399

Statistik för sidan