Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation communities på Web 2.0 i produktutvecklingsprocessen kunskapsöverföring mellan stora a

Diarienummer
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Internationella Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att lyfta fram och vidareutveckla den interaktiva möjligheten med innovation, särskilt småföretag, tack vara den möjligheten med ny Web-version. Projektets fyra forskningsfrågor besvaras nedan:User-community interfaceRQ1: How and why innovation community members are engaged in idea generation/exchange and product co-development in online context?Individer engagerar sig i både rollen som privatkund och som professionell kund. Privatkunderna är den stora majoriteten i vårt projekt. Det vi kunnat konstatera är att engagemanget är mycket stort.Vi tycker oss finna att engagemanget som användare och köpare är t o m större än vad som skulle kunna vara jämförbart i andra marknadskanaler. Vi finner att rollen som användare och köpare sammanfaller till stor del med fritidsintresse. Låt oss ta ett exempel från våra data: en användare kan använda flera kvällar i rad att vid sin dator designa ett badrum. Motsvarande beteende i traditionella kanaler är inte troligt. Den interaktiva delen med andra användare fungerar som bekräftande och fyller alltså även en social funktion. Det faktum att ´min´ design av badrum får beröm från andra kunder på websidan bidrar till individens tillfredsställelse. Vi kan alltså konstatera att användare och köpare i sin användning av websidan utbildar sig som kund samtidigt som websidan utgör en arena för social utveckling och bekräftelse.Intra-community contextRQ2: How community members interact with each other and companies´ representatives?Vi kan konstatera att det är de tekniska möjligheterna på websidan som är begränsningen. I studienav Room328 kan vi följa utvecklingen av websidans möjligheter. Studien visar att företaget som designar webtjänsten hela tiden är lyhört för teknikens möjligheter. Företaget bygger successivt ut webweb-3.0 verktyg för innovation.tjänsten. Men i takt med att tekniken för att vara interaktiv ökar ökar också (slut)användarnas aktivitet. I takt med att slutanvändarnas aktivitet ökar också deras krav på att få feedback inte bara från andra användare (social bekräftelse) utan också från affärsverksamheten. En sådan aktivitet skaparen intressant interaktion mellan användare som för att i sin tur kunna utvecklas i den innovativa dimensionen kräver att det finns företag som vill erbjuda sina produkter på hemsidan. Om en (slut)badrumskund inte endast får ett ´Snyggt´ tillbaks från en annan användare utan också ett professionellt svar från leverantören av typ: ´Bra förslag men Du måste ange dimensionerna för fästanordningarna för att välja produkt´, så ökar möjligheten för affärer på websidan. ´Vårt´ fallföretag Room328 utvecklar och säljer den interaktiva webtjänsten men skulle också i sin tur behöva sälja den till sina kunder d v s de företag som levererar produkter. Där finns en kunskaps- och framför allt resursbegränsing (se svar på RQ4). Lärdomen här är att affärsutvecklingen för den enskilda företaget kräver interaktion med även andra företag.Company-community interfaceRQ3: How members´ solutions/contributions are evaluated and communicated to the company?Detta interface uppvisar de största bristerna i vår studie eller omvänt de största innovativa möjligheterna. Den longitudinella studien och projektets workshops uppvisar brister bland de levererande företagen vad gäller teknikens möjligheter. Det har visat sig att leverantörerna av produkter i) inte har insett möjligheterna och ii) inte har resurserna för att exploatera den nya webtekniken samt iii) inteheller insett värdet av interaktion mellan olika företag i innovationsprocessen. Forskarnas intervenerande samtal med olika företag har bidragit till att skapa insikt. Forskarnas arrangerade workshops har bidragit till att skapa arenor för företag att gemensamt lära om teknikens möjligheter liksom sätt att interagera med varandra. Att sammanföra olika kunder i samma rum till ett levererande företag uppfattar vi att företagen inte själva hade provat innan forskarna initierade det.An SME entrance into an Innovation community (implementation)RQ4: How can an SME enter beneficially into an innovation community?Våra studier visar att den främsta orsaken till att ett litet företag inte fullt ut använder den interaktiva möjligheten som web 3.0 innebär är bristande kännedom och kunskap om att möjligheten finnssamt hur de ska använda den enorma rikedom på information som systemet genererar på ett sätt som leder till innovation. Den huvudsakliga orsaken till varför som vi funnit är densamma som förklarar varför ett litet företag kan ha svårigheter att produktutveckla och ta initiativ till innovation. Skäletär bristande kunskaper om systemet, tekniken och resurser. Det lilla företaget har inte resurser attutbilda sin personal eller att avlöna personer för att utveckla hemsidor. Detsamma gäller för köparrollen. Det krävs också kunskap för att kunna beställa den bästa designen av sin egen websida. Den andra viktiga lärdomen är bristande insikt om möjligheten för företag att samverka. När vi sammanförde företagen exempelvis kund och leverantör i dialog insåg båda parter att med gemensam utveckling av websidan finns vinster för båda parter. När vi sammanförde köpare av webtjänster från vitt skilda branscher i samma rum kom också insikten om att när det gäller att använda en interaktiv hemsida i sin affärsverksamhet så har vi i vårt företag väldigt liknande problematik som företag i branscher vi annars inte skulle jämföra oss med.Arbetsmetoder i projektet har varit: Intervjuer och samtal med företag i olika branscher, longitudinell netnografisk studie, workshops med företag, konferensdeltagande, studentprojekt. Vi har under projektet uvecklat ett experiment där vi interaktivt och på ett integrerat sätt tillsammans med användarna testat Room328 konceptet och utvecklat ett djupare förståelse för utveckling och spridning av

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00431

Statistik för sidan