innovation av verksamhetssystem genom kunskapsintegration i kunskapsindustrin

Diarienummer 2015-01831
Koordinator IDEATION AB
Bidrag från Vinnova 367 114 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Projektet har åstadkommit sitt förväntade huvudresultat vilket var en funktionell prototyp* som motsvarar TRL-nivå 4. Denna finns framtagen och är planerad att användas på 3 potentiella kundföretag. villkor för pilotanvändning av prototypen är formulerade och har förankrats hos dessa. Val av plattform och teknikleverantör för så väl utveckling som drift, förvaltning, support och underhåll är gjort inom ramen för projektet. *Verifierat täckningsgrad av den forskning som produkten bygger på.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet var att ta fram en funktionell prototyp/produkt som ska kunna testas skarpt, i mindre skala, hos några av våra utvalda kunder (s.k. friendly users). Projektet har tagit fram en prototyp som är pilot- och testbar motsvarande TRL-nivå 4. Själva piloten och testningen ligger i nästa fas av utvecklingsarbetet.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat de i förväg definierade arbetsströmmarna som bidragit till en iterativ process mellan utveckling och kunder. Under projektet har vi lagt stor möda på utvärdering och val av utvecklingsleverantör. Trots detta har vi tvingats byta leverantör vilket påverkat projektets arbete. Detta har inneburit att vi har hamnat något efter vår ambition framförallt gällande utrustning för pilotning. Detta har inte påverkat projektets resultat vad gäller prototyp, men det har påverkat vår resursåtgång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.